Individual Donations

Helping Our Kids Rebuild Their Schools and Shattered Lives
– Donations for China 7.8 magnitude earthquake from Individual Donator:

 • Daniel Xue
 • CJ Wei
 • Kathy Li
 • Haisu Tao
 • CuiLan Li
 • Lin Yang & Wei Huang
 • Brenda Kong & Wei Zhang
 • Mingren Wang
 • Anonymous
 • Putty Yang
 • Guilan Yang & Richard Yu Ma
 • Anonymous
 • Xiaoming Yu & Wei Shao
 • John & Barbara Parks
 • Mary Petrin
 • James & Tori Hendricks
 • Zhou Zhou and Tao Lin
 • Feng Mei Guo & Ruoting Huang
 • Wenhui Fang & Fang Fan
 • Hu Zhang & Deniel Valenta
 • Jinwen Cai & Huijun Yan
 • Kejing Liu & Jingying Zhang
 • Yijie Han $ Shiming Zhan
 • Dongfeng Lu & Danmei Wu
 • Xiaohong Yang & Keying Xiong
 • Yong Wang & Jing Huang
 • Xiaomei Guo & Xingong Li
 • Lee & Hongming Sun Fisher
 • Geoffrey & Angela Jennings
 • Zhonghua Peng & Tian Fu
 • Joseph Setter
 • Manxue Dong & Zhi F. Chen
 • Lizhao Wang & Changming Duan
 • Hong Lu & Jinhua Wang
 • Todd Pellman & Youmei Li
 • Jie Chen & Ke Xia
 • Zeng Wang & Qiao Zhou
 • Guoli Dai & Bing Liu
 • Li Xu
 • Zhixia Wang & Zizhuang Li
 • Jincheng Chen & Qin Qian
 • Junran Qin
 • Wei Guan
 • EEC Israel Spirit Committee
 • Wai Chu Cheng & Xiaoyu Liu
 • Earl & Annemarie Banks
 • Malaysian Association of Greater KC
 • Hao Zhu & Wenfang Wang
 • Yong Yang & Yang Yang
 • Diren He & Yisi Han

More coming soon ……

Leave a Reply

Archives